En la fase inicial d'Agenda Local 21, i a fi de proposar un diagnòstic, els paràmetres que estan sent analitzats són els següents:

- característiques del mitjà físic
- el territori segons el planejament vigent
- altres usos del territori
- mobilitat i transport
- residus
- contaminació atmosfèrica
- contaminació del litoral
- proveïment d'aigües
- aigües residuals
- energia
- medi ambient